Горимите газове се подразделят на две групи: природни и изкуствени, а природните газове от своя страна се разделят на три групи:

• Газове, добивани от чисто газови находища;
• Газови смеси на метан с нефт и етанови, пропанови и бутанови фракции;
• Газове, добивани от газо-кондензатни находища.

В природата чисти газове, без примеси, почти не се срещат. Примесите в природния газ най-често са: сероводород, азот, въглероден двуокис, водни пари.

Газовете, добивани от чисто газови находища, се състоят от основно от метан.

Природните газове са се образували в резултат на разложението на органичните остатъци от растителен и животински произход.

Природният газ, който се употребява в България, е внос от Русия и е добит основно от Тюменското находище в Русия. От месец Август 1992г. в магистралния газопровод е включено и находището при с. Ъглен, Ловешка област. През 2004г. е включено находището при нос Галата, област Варна. Освен тях на територията на България има малки находища с местно значение - с. Българево, с. Деветаки, с. Бърдарски геран.