• Проектиране Open or Close

  ТАСИ ООД поддържа проектантски отдел с отлично квалифицирани специалисти и предлага услуги по проектиране на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др. съобразявайки се със специфичните нужди на всеки свой клиент.

   

 • Строителство Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • цялостна услуга по организирането и изпълнението на дейности по строителство, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения и др.

  • разработване и внедряване на системи за управление и контрол на процеси, комуникационни системи и системи за обработка на данни и др.

   

 • Управление на проекти Open or Close

  ТАСИ ООД предлага професионални услуги в следните направления:

  • Предпроектни проучвания

  • Изготвяне, съгласуване и процедиране на проектна документация

  • Процедури по опазване на околната среда

  • Процедури по ОВОС

  • Изработка на Устройствени схеми и планове

  • Процедури по промяна предназначението на земеделски и горски територии

  • Дейности по придобиване на земи и вещни права (сервитути, право на строеж)

  • Изготвяне на Идейни, Технически и Работни проекти.

  • Изготвяне на Комплексни разрешителни по ЗООС.

  • Координация на дейности свързани с централни и местни органи и заинтересовани лица и др.

   

 • Доставка КПГ Open or Close

  За своите клиенти неразполагащи с достъп до газопровод, ТАСИ ООД предлага доставка на компресиран природен газ (CNG) до тях, както и изграждане на съответната прилежаща инфраструктура за декомпресиране на природния газ.

   

  КПГ ОБОРУДВАНЕ
  „Таси“ ООД проектира и произвежда оборудване за инсталации работещи с компресиран природен газ (КПГ).

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ (ПРС)
  Понижаващите и регулиращи станции (ПРС) произвеждани от нас, са изделия, чиято функция е да свалят налягането на природния газ подаван от батерии или трейлери към консуматора от 200 bar на 4 bar, а в последствие до необходимото работно налягане. Също така те са снабдени и със средства за измерване количеството на консумирания газ.

  ПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИПОНИЖАВАЩИ И РЕГУЛИРАЩИ СТАНЦИИ

  БАТЕРИИ ЗА КПГ
  Предлагаме и произведени от нас батерии за превоз и съхранение на компресиран природен газ, по зададени размери и тип от клиента.

  • стоманени
  • композитни
  БАТЕРИИ ЗА КПГБАТЕРИИ ЗА КПГ

  За повече информация, моля свържете се с нас.

 • Сервизно обслужване Open or Close

  ТАСИ ООД предлага:

  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка на газопроводи, отоплителни инсталации, газови съоръжения, въздухопроводи, парни инсталации, станции за компресиран природен газ, технологични линии и съоръжения, котли, горелки и др.

  • Денонощни аварийни екипи.

   

 • Обучение на експлоатационен персонал Open or Close

  ТАСИ ООД предлага обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране; издаване на съответните удостоверения.

   

   

 • Узаконяване и въвеждане в експлоатация Open or Close

  ТАСИ ООД предлага изработка на екзекутивни чертежи на изпълнени инсталации; подготовка на пълен комплект изпълнителска документация и консултантски услуги по узаконяване на инсталации пред органи на строителен и технически надзор.