„ТАСИ” ООД е основана през 1991г. Седалището и производствените помещения на дружеството се намират в гр. Долни Дъбник.

Основния предмет на дейност на „ТАСИ” ООД е пълният инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации.

Това включва дейности в сферата на предпроектното проучване, проектирането, доставката на оборудване и материали, изграждането, въвеждането в експлоатация и сервизното обслужване на линейни, енергийни и промишлени обекти; обекти за преработка на петролни продукти; обекти за подготовка на природен газ; когенерации; компресорни станции; автомобилни газозарядни станции и др.

Дружеството е изградило значителен брои промишлени, обществено административни и битови обекти, както и над 170 000 м разпределителни и преносни газопроводи.

Фирма „ТАСИ“ ООД предлага и консултантски услуги свързани с процедури по опазване на околната среда и изработка на устройствени схеми и планове.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя с протокол №0167/08.10.2009г.

„ТАСИ” ООД е член на Българска асоциация природен газ и Местен орган на Българска стопанска камара на територията на община Долни Дъбник.

 

По-подробна информация за дейността на фирмата може да откриете в презентацията тук.