Изгарянето на газовото гориво е процес на бързо съединяване на неговите горими елементи с кислорода. Този процес протича в определени количествени съотношения, които се изразяват с уравненията за реакцията на окисляване.

Горенето може да започне, ако газовъздушната смес бъде нагрята до определена температура, наречена пламна температура.

Започващият процес на горене на газовъздушната смес се поддържа самостоятелно, ако количеството топлина, отделяща се при горенето, е достатъчна за да нагрява новопостъпващото гориво до температура на възпламеняване.