Горимите газове се подразделят на две групи: природни и изкуствени, а природните газове от своя страна се разделят на три групи:

• Газове, добивани от чисто газови находища;
• Газови смеси на метан с нефт и етанови, пропанови и бутанови фракции;
• Газове, добивани от газо-кондензатни находища.

В природата чисти газове, без примеси, почти не се срещат. Примесите в природния газ най-често са: сероводород, азот, въглероден двуокис, водни пари.

Газовете, добивани от чисто газови находища, се състоят от основно от метан.

Природните газове са се образували в резултат на разложението на органичните остатъци от растителен и животински произход.

Природният газ, който се употребява в България, е внос от Русия и е добит основно от Тюменското находище в Русия. От месец Август 1992г. в магистралния газопровод е включено и находището при с. Ъглен, Ловешка област. През 2004г. е включено находището при нос Галата, област Варна. Освен тях на територията на България има малки находища с местно значение - с. Българево, с. Деветаки, с. Бърдарски геран.

Метан 98.48 %
Етан 0.28 %
Азот 1.11 %
Пропан 0.11 %
Въглероден двуокис 0.02 %
Сяра 25 mg/nm3
Плътност 0.677 kg/nm3
Калоричност 7 980 ccal/nm3

Както се вижда, основна съставка на природния газ е метана. Именно за това и основните свойства на природния газ са почти същите както на метана; няма цвят, огненоопасен и силно взривоопасен. По-лек е от въздуха по тази причина при евентуален пропуск в затворено пространство се натрупва в горните части.

В земните недра в състава на газовете понякога има сероводород - вещество без цвят и с остра задушлива миризма. Сероводорода е активно вещество със силно корозионно действие. Премахването му от състава на природния газ се извършва в очистващи инсталации.

Преди да се подаде по газопроводите природния газ се подлага и на изсушаване за да се премахнат съпътстващите количества вода. Изсушаването става в инсталации, където газът се обработва с диетиленгликол.

Тъй като природният газ е без цвят и мириз, за да се установи неговото изтичане, той се одорира преди подаването му в разпределителните мрежи. След очистването и изсушаването се добавят по 16g етилмеркаптан на 1000 m3 газ.

 

Изгарянето на газовото гориво е процес на бързо съединяване на неговите горими елементи с кислорода. Този процес протича в определени количествени съотношения, които се изразяват с уравненията за реакцията на окисляване.

Горенето може да започне, ако газовъздушната смес бъде нагрята до определена температура, наречена пламна температура.

Започващият процес на горене на газовъздушната смес се поддържа самостоятелно, ако количеството топлина, отделяща се при горенето, е достатъчна за да нагрява новопостъпващото гориво до температура на възпламеняване.