Ако газът в сместа е недостатъчно или подавания въздух е много, то топлината, отделяща се при горенето не достига и горенето се прекратява.

Най-малката и най-голямата величини на обемно съдържание на газ в газовъздушната смес, в пределите между които може да протече възпламеняване или взрив, се наричат съответно долна и горна граница на взривяемост.

 
Пламенна температура
Предели на взривяемост, обемни %-ти взривоопасна смес
Долна
Горна
Бутан
365° C
1.50 %
8.50 %
Водород
510° C
4.00 %
7.50 %
Метан
595° C
5.00 %
15.00 %
Пропан
470° C
2.10 %
9.30 %

В природният газ има 94-98% метан и затова се приемат параметрите на метана. При взрив обикновено бързо, практически мигновено се отделя химическата топлина от реакциите на горенето. Бързо нагретите продукти на горенето се стремят да се разширят и да запълнят обема, в който са затворени. Рязкото повишаване на налягането е придружено с разрушителен ефект на взрива. Местното повишаване на налягането, в резултат на бързото движение на взривната вълна, може да достигне до 35 kg/сm2 и повече.

По тази причина всички пещи, в които ще се изгарят газови горива, трябва да имат защитни устройства (взривни клапи) за освобождаване на превишеното в тях налягане при евентуални взривове.

Взрив в горелките при нормален горивен процес не се получава, защото образуващите се продукти на горенето моментално се отвеждат и това позволява на пламъкът да се разпространи нормално (0,6 - 0,7 m/sec) вместо със скорост на разпространение на взрива (2000 - 2500 m/sec).

За пълно изгаряне на 1nm3 природен газ, са необходими приблизително 10m3 въздух, което съответства на 10% съдържание на газ във въздуха. При монтаж на горивни уредби на газ винаги трябва да се предвижда откъде ще постъпва достатъчно въздух за обезпечаване на нормален горивен процес.

За да се избегнат възможните аварии при работа с газово гориво потребителите трябва да спазват няколко основни правила:

  • Да не изграждат сами газови инсталации и да не монтират газови уреди или горелки. Монтажа и пуска на газовите уреди да се извършва само специалисти, притежаващи необходимите знания и опит и оборудвани с подходяща техника.
  • Да не внасят изменения в изградените вече газови инстлации.
  • Да не ремонтират сами или да преустройват газови уреди или елементи от газопроводната мрежа. При необходимост от такива промени винаги търсете помощта на квалифицирани специалисти.
  • Да не внасят изменения в системите за отвеждане на димните газове от уреда; да затварят или ограничават светлото сечение на димоходите и коминните тела.
  • Да не ограничават или затварят вентилационните отвори на помещението, в което има монтирани газови уреди.
  • Да не изключват или блокират действието на автоматиката, осигуряваща контрол на пламъка на уреда и регулиране налягането на газта.
  • Да не пускат газ в изнсталация, която не е проверена и освидетелствана по надлежния ред; да не се включват газови уреди при наличие на пропуски от инсталацията или при повредена спирателна, регулираща или предпазна арматура.